Tüm Türkiye’yi ilgilendiren 71 maddelik torba yasada neler var? 71 maddelik torba yasada emeklilik, yaşa takılanlar, 3600 kanunu var mı? 

Torba yasada neler var sorusu 71 maddelik kanun teklifi maddeleri 2018 yılı için merak ediliyor. Yeni torba yasa maddeleri içerisinde neler var?

Kamuoyunun “torba yasa” olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı uygulanıyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine çevriliyor. Üzerine de, “Çeşitli kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifi” ibaresi bulunuyor.

AK Parti, ekonomik büyümeye katkı sunacak, sosyal yardımlardan vergi indirimine kadar vatandaşın doğrudan gelir ve refah düzeyini artıracak 71 maddelik kanun teklifini Meclis’e iletti. Kanun teklifi içerisinde önemli birçok konu bulunuyor.

71 MADDELİK TORBA YASA İŞSİZLİK SİGORTASI

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişikle işsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılıyor. Bu kapsamda, ‘son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma’ şartı, ‘hizmet akdine tabi’ olacak. Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kalkmış oluyor. Mera Kanunu’ndaki değişiklikle jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için zaruri olan alanların tahsis amacı, valilikçe değiştirilebilecek.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişikle işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak. Bu kapsamda, ‘son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma’ şartı, ‘hizmet akdine tabi’ olarak değiştirilecek. Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.

71 MADDELİK TORBA YASA 65 YAŞ AYLIĞI MALULEN EMEKLİLİK

Kamuoyunda 65 yaş aylığı olarak bililen malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar zamlanacak. Halen 618 bin kişinin yararlandığı 65 yaş aylığı yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacak. Buna göre düzenleme yasalaştığında 65 yaş aylığı 2 kata yakın artacak. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilecek.Teklife göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yollar, kamulaştırma zorunluluğu olmaksızın Hazine adına tescil edilecek.

71 MADDELİK TORBA YASA MERA KANUNU

– Mera Kanunu’ndaki değişiklikle jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için zaruri olan alanların tahsis amacı, valilikçe değiştirilebilecek.

– Hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yurt içinde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1’lik pay kaldırılacak.

– Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların, Çaykur’dan yapacakları çay ve çay ürünleri alımlarının Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutulacak.

71 MADDELİK TORBA YASA TEŞVİK

-Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilecek.

– 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için baz alınan Kurumlar Vergisi oranları, 2019 yılında da uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi bitiminden itibaren, beş yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

– Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak.

– Meslek memurluğu sınavına çalışma ekonomisi mezunları da başvurabilecek.

– Dışişleri Bakanlığı, belirlediği ülkelerde vize işlemleri için aracı firma hizmetinden yararlanabilecek

– TCDD yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca finanse edilecek.

71 MADDELİK TORBA YASA ÖSYM KANUNU

– Başkasının yerine sınava girenler, 2 yıl süreyle ÖSYM Başkanlığınca yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramayacak.

– DASK, uluslararası sigorta veya reasürans şirketlerine ortak olabilecek.

– KİT’ler birbirlerine ödünç para verebilecek.

– Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olan gelir ve kurumlar vergisi istisnasının süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılıyor.

– Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekterliği uzmanlarına, uzmanlığa atanma sırasında, bir defaya mahsus bir derece yükselme verilecek.

– Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye bütçesinden aktarılacak kaynakla ödenebilecek.

– İmalat sanayisi yatırımları üzerindeki KDV’den kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla, bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesine yönelik uygulama 2019 yılında da sürdürülecek. Cumhurbaşkanı, bu uygulamanın sürelerini, beş yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

71 MADDELİK TORBA YASA MÜTEAHHİT KANUNU

– Kamu ile iş yapan müteahhitlerin ekonomik güçlükleri gerekçe göstererek sözleşmelerin fesih edilmesi yönündeki talepleri de dikkate alındı. Teklifle sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen, yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı veriliyor.

71 MADDELİK TORBA YASA KONUT KANUNU

– Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına devlet katkısı ödenebilecek. Ödenecek devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup ödenecek devlet katkısı, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25’ini geçemeyecek.

– Konut hesabında devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkacak. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı 4 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

71 MADDELİK TORBA YASA 65 YAŞ AYLIĞINA ZAM 

– Kamuoyunda 65 yaş aylığı olarak bililen malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar zamlanacak. Halen 618 bin kişinin yararlandığı 65 yaş aylığı yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacak. Buna göre düzenleme yasalaştığında 65 yaş aylığı 2 kata yakın artacak. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilecek.

71 MADDELİK TORBA YASA KİRA

– Teklife göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yollar, kamulaştırma zorunluluğu olmaksızın Hazine adına tescil edilecek.

– Kira zammında TÜFE artış oranı baz alınacak.

– Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna tutulacak.

71 MADDELİK TORBA YASA ÖTV

– Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek. Daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan feragat edilecek.

71 MADDELİK TORBA YASA POLİSE 3600 EMEKLİ SANDIĞI

– Teklifle, Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak için kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amaçlanıyor. Bu amaçla Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa ortak olmaları şartı getiriliyor.

71 MADDELİK TORBA YASA ASKER AİLELERİNE SİGORTA

– Teklifle, er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babalarının bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında değerlendirilmesi sağlanıyor.

– Teklifle, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsaların sandık statülerine tabi personel için verilen teşvik uygulaması kaldırılıyor.

71 MADDELİK TORBA YASA PİLOTLARA VERGİ İSTİSNASI

– Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70’i gelir vergisinden istisna olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100’e kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.

71 MADDELİK TORBA YASA KAÇAK YAKIT

– Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılacak. Bu satışta ürünlerin satış bedeli, rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol veya devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise yüzde 69’dan az olamayacak. Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

71 MADDELİK TORBA YASA FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ GELİYOR

Teklife göre, finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi, finansal düzenlemelerde ve uygulamalarda uyumun sağlanması, reel sektör ile koordinasyonun artırılması yönünde iş birliğinin tesis edilmesi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’ne üye kurum ve kuruluşlarla komitenin çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirlenecek. Komite, finansal istikrar ve güvenliği tehdit edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, etkin şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için alınabilecek tedbirlerin tespit edilmesi, finansal sektörün sağlıklı gelişiminin sağlanması, sistemik risklerin gerçekleşmesi durumunda uygulanacak kriz yönetim planlarının oluşturulması gibi durumlarda kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğini tesis ederek düzenlemelerin ve uygulamaların koordinasyonunu sağlayacak. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, görev alanıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü veri ve bilgiyi talep edebilecek.

TORBA YASA NE DEMEK?

Kamuoyunun “torba yasa” olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor. Üzerine de, “Çeşitli kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifi” ibaresi konuluyor. Düzenlemeler “temel yasa” ilan ediliyor ve maddeler yerine bölümler halinde görüşülüyor. Torba düzenlemelerin birçok maddesi de komisyonlarda değil, Genel Kurul’da önergelerle monte ediliyor.

Önceki İçerikAhmet Kural-Sıla olayının seyrini değiştirecek yeni görüntüler ortaya çıktı!
Sonraki İçerikBaşsavcılık’tan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma